Wet Kinderopvang

Sinds 1 januari 2005 geldt de Wet kinderopvang. Deze wet regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders en overheid. Ouders die werken, studeren of een traject via de gemeente volgen en voor hun kinderen zorgen, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid.U kunt kinderopvangtoeslag  krijgen voor de uren die u werkt. U moet daarbij uitgaan van de ouder die de minste uren per week werkt. De uren waarvoor u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, berekent u zo:

  • Gaat uw kind naar de dagopvang? Vermenigvuldig uw gewerkte uren met 140%.
  • Gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang? Vermenigvuldig uw gewerkte uren met 70%.

Per kind krijgt u voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag. Kijk wat uw situatie is en voor hoeveel uur u per maand kinderopvangtoeslag kunt krijgen.

Klik hier voor de huidige voorwaarden aanvraag kinderopvangtoeslag.

Maximumuurtarief

De Belastingdienst vergoedt de kosten voor kinderopvang tot een maximaal bedrag. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang

Meer kinderen naar de opvang

Hebt u meer kinderen die naar de opvang gaan? Dan krijgt u voor het kind met de meeste opvanguren de laagste vergoeding. Dit kind noemen we het eerste kind. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn. Is het aantal opvanguren gelijk, dan is het kind met de hoogste opvangkosten het 1e kind. Deze kosten staan op de rekeningen die u van uw kinderopvanginstelling krijgt. Zijn het aantal opvanguren en de opvangkosten voor uw kinderen gelijk? Dan bepaalt De Belastingdienst  wie het 1e kind is.

Bijdrage van de gemeente

Betaalt de gemeente mee aan de opvang? Voor dit deel kunt u geen toeslag krijgen. U krijgt alleen toeslag voor de uren die u zélf betaalt. Hier vindt u alle informatie over de bijdrage van de gemeente Rotterdam. Voor meer informatie over aanvraag sociaal medisch indicatie kinderopvang verwijzen wij u naar https://www.rotterdam.nl/loket/smik/

Eigen bijdrage

U betaalt altijd een deel van de opvangkosten zelf. Doet u dat niet? Dan voldoet u niet aan de voorwaarden en moet u de volledige kinderopvangtoeslag terugbetalen, ook als wij de toeslag aan de kinderopvanginstelling hebben overgemaakt.