Financiering en vergoeding

De kosten voor opvang bij Citykids zijn afhankelijk van het aantal dagen dat uw kind het kinderdagcentrum bezoekt. De opvang wordt gefinancierd vanuit de AWBZ door middel van Zorg in Natura, Het Persoonsgebonden Budget of de Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg. Hiervoor dient men een indicatie aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Het realiseren van financiële tegemoetkoming en het aanvragen van een zorgindicatie kan door het woud aan regelgeving best een pittig klusje zijn. Onze medewerkers op de afdeling administratie bieden u dan ook graag de helpende hand!

Zorgindicatie

Voor de inzet van zorg heeft uw kind een zorgindicatie nodig. De zorgindicatie vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of bij Bureau Jeugdzorg. Zij stellen vervolgens vast hoeveel zorg uw kind nodig heeft. Afhankelijk van uw situatie komt u in aanmerking voor één van de drie vergoedingsvarianten die door de overheid ter beschikking zijn gesteld.

Vergoeding van de overheid

  1. 1.Zorg in natura

Bij zorg in natura wordt de vergoeding waar u recht op via het zorgkantoor rechtstreeks aan de zorgverlener ( MKDV Citykids) betaald. Zorg in natura is de hulp die zorginstellingen leveren, bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties of het medisch kinderdagcentrum. De organisatie die u de zorg levert, bepaalt welke zorg u krijgt en hoe u de zorg krijgt. De zorgaanbieder levert de zorg en regelt de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg krijgt. Vaak is daarin veel mogelijk.

  1. 2. Het persoons gebonden budget (PGB)

Met een persoonsgebonden budget kunnen mensen zelf zorg inkopen. In 2012 komen alleen mensen met een indicatie voor ‘zorg met verblijf’ in aanmerking voor dit PGB. Tevens geldt dat er geen zorg in nature beschikbaar is. Aanvragen van het PGB kan bij een zorgkantoor in de eigen regio waarbij een zorgplan wordt overlegd. Binnen het zorgplan wordt aangegeven hoe het budget ingezet zal worden. Onze administratie kan u helpen met het vervaardigen van een zorgplan en u van meer informatie voorzien aangaande het persoonsgebonden budget.

Combinatie van PGB en zorg in natura

Als u een PGB heeft en u heeft meerdere soorten zorg nodig, kunt u misschien een mengvorm van zorg in natura en een PGB gebruiken.

Pgb omzetten naar zorg in natura of andersom

U kunt als cliënt een PGB altijd omzetten naar zorg in natura. In sommige gevallen kunt u zorg in natura ook omzetten naar een PGB. Voor het omzetten van zorg in natura naar een PGB uit de AWBZ moet u een schriftelijk wijzigingsverzoek sturen aan het zorgkantoor. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgkantoor.

  1. 3. Vergoedingsregeling persoonlijke zorg: nieuwe regeling

Cliënten met een indicatie “zorg zonder verblijf” kunnen vanaf 1 januari 2012 in bijzondere gevallen in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling persoonlijke zorg. Ook hier krijgt de cliënt een budget om zelf zorg in te kopen. Het zorgkantoor toetst of u in aanmerking kan komen voor deze vergoedingsregeling, dit op basis van een budgetplan. In 2013 zal deze regeling worden samengevoegd met het PGB. Om in aanmerking te komen geldt ook hier dat er geen zorg in natura voor handen en dient u minstens 10 uur per week aan zorg nodig te hebben.

WTZI

Met ingang van 12 augustus 2012 is per beschikking van het Ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport, City Kids Rotterdam B.V., Van Oldenbarneveltplaats 442, 3012 AP Rotterdam statutair gevestigd in Rotterdam, toegelaten als instelling voor verpleging en begeleiding als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

De instelling beschikt over 24 KDC-plaatsen en is geregistreerd onder de volgende code:

  • CIBG TZi 13183.2

Tarieven

MKDV Citykids werkt met vaste tarieven, conform de door de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit) vastgestelde normen. Hierbij houden we rekening met de vergoedingsrichtlijnen welke worden gehanteerd door de Zorgkantoren. De tarieven zijn gebaseerd op het vereiste deskundigheidsniveau van de zorg die wij aanbieden en het gevraagde en/of vereiste deskundigheidsniveau ter plaatse. Dit varieert naar gelang:

  • de aard van de zorgvraag en het ziektebeeld
  • de wensen van het kind en/of de familie
  • het zorgmoment (dag, avond, nacht, weekend)
  • de beschikbaarheid van zorgverleners met de desbetreffende deskundigheid

Na het starten van de zorg ontvangt u maandelijks een declaratie met gewerkte uren en eventueel de reiskosten van onze zorgverleners, conform de gemaakte afspraken. De bedragen zijn vrijgesteld van btw, mits u een geldige indicatie heeft van het CIZ.

Tevens kunnen wij ook vervoer van en naar het kinderdagcentrum aanbieden. Het vervoer wordt verzorgd door Verenigd Ziekenvervoer Rotterdam (VZR). De wens om gebruik te maken van halen en brengen van uw kind kan meegenomen worden in de aanvraag voor de zorg. Uiteraard kunnen wij behulpzaam zijn bij het indienen van de aanvraag. Een aanvullende indicatie voor ondersteuning en verzorging thuis kunnen we gezamenlijk met medisch maatschappelijk werk, transferverpleegkundige of Stichting MEE aanvragen.

Meer informatie

Onze administratie kan u wegwijs maken bij de vele vragen die de regelgeving met bij u oproept en u helpen bij de aanvraag van een indicatie van het CIZ.

Meer weten?

Bel naar 010-4673105 .