Veiligere kinderopvang door registratie kinderopvangmedewerkers

Geplaatst op 18 november 2015

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) van minister Asscher om de screening van alle medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen aan te scherpen.

Door de invoer van een register, waarin alle medewerkers zich actief moeten inschrijven, wordt het mogelijk om alle medewerkers die een Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) moeten hebben, blijvend en volledig continu te screenen. Dit vergroot de veiligheid van (zeer) jonge kinderen. Inschrijving in het personenregister is een voorwaarde om te mogen werken in de kinderopvang.

De wetswijziging leidt daarnaast tot aanpassing van de regels rondom de VOG waardoor de lasten voor de kinderopvangsector afnemen. Zo hoeft een medewerker niet meer steeds bij wisseling van werkgever een nieuwe VOG aan te vragen en zal de werkgever de VOG van de medewerkers niet meer in zijn administratie hoeven op te nemen.

De wetswijziging zal op 1 mei 2016 in werking treden.

Signaal voor strafbare feiten

De Amsterdamse zedenzaak was de directe aanleiding om de screening van personen die in de kinderopvang werken aan te scherpen. Sinds 1 maart 2013 worden de huidige medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen continu gescreend op strafbare feiten. Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gecontroleerd of personen die werken in de kinderopvang of op peuterspeelzalen nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Als een medewerker op basis van het nieuwe strafbare feit mogelijk een bedreiging vormt voor de veiligheid van de opgevangen kinderen, gaat er via de toezichthouder een signaal naar de werkgever. Wanneer de medewerker vervolgens geen nieuwe VOG krijgt is dat reden voor ontslag, omdat zonder geldige VOG niet mag worden gewerkt in de kinderopvang. In tweeënhalf jaar tijd, van 1 maart 2013 tot 1 september 2015, zijn er 156 van deze signalen verzonden. In bijna alle gevallen heeft een signaal ertoe geleid dat de persoon niet meer in contact staat met kinderen binnen de kinderopvang.

Meertalige buitenschoolse opvang

Tevens maakt deze wetswijziging het mogelijk meertalige buitenschoolse opvang aan te bieden. Met deze wijziging sluit de buitenschoolse opvang beter aan bij de ontwikkeling van het primair onderwijs. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de wensen van ouders. Een groeiend aantal ouders ziet graag dat hun kind op een jonge leeftijd in aanraking komt met een vreemde taal, met name het Engels.