Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen in de Kinderopvang
1. Wat is het verschil tussen kinderdagopvang (KDV) en een peuterspeelzaal?
Een peuterspeelzaal is een laagdrempelige wijkgerichte voorziening en ontmoetingsplek, bedoeld voor de ontwikkeling en het speelplezier van kinderen van 2 tot 4 jaar gedurende een aantal dagdelen per week. Een peuterspeelzaal is meestal gehuisvest in een basisschool en is een voorziening waar peuters spelenderwijs worden voorbereid op de basisschool.

Een kinderdagverblijf verzorgt en begeleidt kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Onze kinderdagverblijf locaties zijn 5 dagen per week van 07.00 uur tot 18:30 uur geopend, zodat ouders werk en gezin optimaal kunnen combineren.

Kinderdagopvang valt onder de Wet kinderopvang, dat wil zeggen dat ouders hiervoor kinderopvangtoeslag aan kunnen vragen. Voor peuterspeelzaalwerk geldt dit niet.  M.i.v. 01-08-2016 worden in Rotterdam alle peuterspeelzalen gelijk gesteld aan kinderdagverblijven. De eisen die gelden voor de wet kinderopvang zijn vanaf die datum ook van toepassing op peuterspeelzalen.

2. Wat kost dagopvang?
De kosten van de kinderopvang zijn afhankelijk van een aantal factoren; het aantal uren opvang, de prijs per uur en het belastbaar gezinsinkomen. Op grond van het belastbaar inkomen draagt de belastingdienst bij aan de kosten van de opvang. Klik op onderstaande link voor een kostenindicatie via de belastingdienst (hiervoor heeft u de bruto tarieven KDV 2018 nodig)  of vraag een vrijblijvende offerte bij Kidswonderworld  aan. U kunt hiervoor een mailtje sturen naar info@kidswonderworld.nl.Klik hier voor onze tarieven.

3. Is kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen?
Vanaf 2014 geldt  een beperking als u kinderopvangtoeslag aanvraagt met terugwerkende kracht. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen voor de maand waarin u de aanvraag doet en voor de 3 maanden ervoor.

4. Moet ik als ouder zelf zorgen voor luiers, voeding, drinken, andere zaken?
Kids Wonderworld zorgt voor voeding, luiers en drinken. Reserve kleding dient u zelf mee te nemen. Indien uw kind in verband met allergieën niet de reguliere voeding en/of het drinken mag nuttigen, vragen wij u dit zelf mee te brengen. Indien er in de groep van uw kind meerdere kinderen eenzelfde speciale voeding/drank gebruiken, kan in overleg met de leiding gekozen worden om dit in het standaard pakket op te nemen.

5. Kan ik een dag ruilen?
Er zijn mogelijkheden om een dagdeel of een dag te ruilen binnen een periode van een maand. Het is afhankelijk van de ruimte in de groep en de aanwezige pedagogisch medewerkers of dit mogelijk is. Formulieren om een ruiling aan te vragen zijn te verkrijgen op de locatie of te downloaden via onderstaande link. Aan een ruiling zijn geen extra kosten verbonden. Wel kunt u maximaal 3 keer per jaar gebruik maken van dagen ruilen.

6. Ik heb een dag extra nodig?
Er zijn ook mogelijkheden extra dagdelen of dagen opvang in te kopen. Het is afhankelijk van de ruimte in de groep en de aanwezige pedagogisch medewerkers of dit mogelijk is.
Formulieren om extra opvang aan te vragen zijn te verkrijgen op de locatie of te downloaden via onderstaande link. Ook voor extra opvang kan via de belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten aangevraagd worden.

7. Indien mijn kind ziek is en niet naar de opvang kan komen, wordt deze gemiste dag dan automatisch in mindering gebracht?
Nee, de uren (en dus ook de kosten) zijn contractueel vastgelegd, ongeacht of hier ook daadwerkelijk gebruik van is gemaakt. Het is echter wel mogelijk om die gemiste dag in te halen. Dit moet binnen een maand gebeuren en gaat middels een extra aanvraag bij de locatie. Hier aan kunnen géén rechten ontleend worden.

8. Ik heb geen werk, maar heb toch kinderopvang nodig. Wat zijn de mogelijkheden voor mij?
De overheid steunt werkende ouders in de vorm van een kinderopvangtoeslag (een vergoeding voor de gemaakte kinderopvangkosten). Voor ouders die geen werk hebben, maar toch kinderopvang nodig hebben, hebben de meeste gemeenten een aparte regeling. Het gaat om situaties waarbij arbeid en/of studie en zorgtaken gecombineerd moeten worden. Een verzoek om een tegemoetkoming kan ingediend worden bij gemeente waar de ouder (-s) en het kind staat ingeschreven. Deze plaatsen worden ook wel SD-plaatsen genoemd. Let op: Kids Wonderworld heeft geen enkele invloed op de criteria die de gemeente hanteert bij het toekennen van deze regeling.

Indien ouders ter ontlasting kinderopvang nodig hebben, kan er via de gemeente SMI-plaats aangevraagd worden. SMI plaatsen zijn bedoeld voor kinderen die te maken hebben met een (medisch) problematische thuissituatie. Om de ouders te ondersteunen of omdat het de ontwikkeling van het kind ten goede komt, kan het kind een kinderdagverblijf bezoeken. Voorwaarde is dat het kind wordt aangemeld door de gemeente en dat de problematiek voor de groepsleiding is te hanteren. Let op: Kids Wonderworld heeft geen enkele invloed op de criteria die de gemeente hanteert bij het toekennen van deze regeling.

9. Ik heb opvang nodig tot 15.30 uur, maar betaal tot 18.00 uur. Krijg ik dan geld terug?
Nee, Kids Wonderworld biedt de mogelijkheid om structureel hele of halve dagen in te kopen. Hele dagen zijn van 07.30 tot 18.00 uur. Halve dagen van 07.30 tot 13.15 uur of van 12.15 tot 18.00 uur.  Wij zijn graag transparant in de reden waarom dat zo is. De kwaliteit in de kinderopvang in Nederland is – terecht – aan forse kwaliteitseisen gebonden. Buiten die wettelijke eisen is het ook de doelstelling van Kids Wonderworld Kinderopvang om uw kind de beste zorg en ontwikkelingskansen te bieden. Deze kwaliteit is direct gekoppeld aan de wijze en stabiliteit van inzet van de pedagogisch medewerkers en het volgen van bijvoorbeeld de leidster-kind ratio (het aantal kinderen dat we per pedagogisch medewerker opvangen).

De inzet van medewerkers gebeurt op basis van het eerste kind dat gebracht wordt tot en met het laatste kind dat gehaald wordt. Dus ook al brengt u uw kind pas om 8.00 uur en haalt u hem of haar om 17.00 uur op, onze medewerkers staan tot en met het laatste kind stabiel ingeroosterd. Dus ook als uw kind een keer als laatste aanwezig is. De kostprijs van kinderopvang is dus bij een stabiele pedagogisch verantwoorde inroostering alleen in blokken aan te bieden. We doen dit dus niet omdat we u willen laten betalen voor uren die u niet nodig heeft. We proberen zoveel mogelijk op wel pedagogisch haalbare manieren ons aanbod zo op maat mogelijk en iets flexibeler te maken, zodat het binnen de kaders van uitstekende zorg en ontwikkeling voor uw kind toch aan uw persoonlijke gezinswensen tegemoet komt.

10. Mijn kind wordt 4 jaar en gaat binnenkort naar school. Gaat hij/zij dan automatisch over van KDV naar BSO?
Er is géén automatische doorstroming van kinderdagverblijf naar de BSO. De BSO-locatie is namelijk afhankelijk van de gekozen school. Het kind moet altijd apart in geschreven worden voor buitenschoolse opvang. Kinderen die al gebruik maken van de kinderopvang van Kids Wonderworld krijgen voorrang op nieuwe klanten bij plaatsing in een BSO.