Ouders

bso

Op elke locatie staat in de centrale hal een “ouderbetrokkenheidsmap” met informatie die van belang is voor ouders. Hierin kunt u de volgende informatie terugvinden: de uitkomsten van het laatst uitgevoerde tevredenheidsonderzoek onder ouders, het inspectierapport van de GGD, de notulen van de oudercommissievergaderingen en het rapport met de verplichte risico-inventarisaties van de locatie op het gebied van veiligheid en gezondheid van de kinderen.

Minimaal drie keer per jaar brengen wij een nieuwsbrief uit met daarin verhalen en foto’s van de verschillende locaties. En natuurlijk houden wij u op de hoogte van nieuwtjes op deze website.

Verbeterpunten & klachten

Goede samenwerking tussen ouders en medewerkers van het kinderdagverblijf of de BSO is in het belang van het welzijn van de kinderen. Daar zetten wij ons van harte voor in. Het kan voorkomen dat u van mening verschilt met een medewerker of ergens ontevreden over bent. Wij vragen u dit bespreken met de betreffende medewerker of met de leidinggevende. U kunt als u een klacht heeft het klachtenformulier uitprinten en inleveren op de locatie. Dit formulier is ook op de locatie beschikbaar voor ouders

Externe klachtencommissies 

U heeft te allen tijde wettelijk het recht om een klacht te melden bij een externe klachtencommissie.  Kidswonderworld 2 bv is met al haar locaties aangesloten bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie kent meerdere commissies, die klachten over verschillende, specifieke onderwerpen behandelen. Er zijn consumentencommissies, die klachten tussen consumenten en ondernemers behandelen en er zijn zakelijke commissies, die klachten tussen ondernemers onderling behandelen.  Voor klachten over de Kinderopvang en Peuterspeelzalen kunt u terecht bij de commissie:  Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Uitvoering van de overeenkomst
  • Verandering van de overeenkomst
  • Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Kwaliteit van de opvang
  • Kosten van de opvang
  • Opvangtijden
  • Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
  • Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen niet?

De commissie behandelt geen klachten tegen een gastouder.
Voor meer informatie: verwijzen wij u naar de website van de Geschillencommissie.

Landelijke organisatie voor de belangen van ouders

BOinK is de landelijke Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang. Zij geeft onafhankelijke informatie aan ouders en ondersteunt oudercommissies. Op landelijk niveau vertegenwoordigt BOinK de ouders in beleids- en overlegorganen en heeft zij regelmatig overleg met de brancheverenigingen. Kids Wonderworld betaalt het BOinK-lidmaatschap van de lokale oudercommissies en draagt zo een steentje bij aan landelijke oudervertegenwoordiging.