Oudercommissie

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de  opvang van  hun kind(eren). De  Wet  kinderopvang stelt  een oudercommissie verplicht in iedere vestiging en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie.

Per 1 januari 2016 is er een wetswijziging in werking getreden, omtrent de positie van ouders in de kinderopvang. In de wetswijziging is tevens een vorm van alternatieve ouderraadpleging opgenomen. Nu is het zo dat elke vestiging van Kids Wonderworld2 b.v.  een oudercommissie dient te hebben.
Dat het niet altijd lukt om een oudercommissie te formeren, blijkt uit diverse onderzoeken in opdracht van het ministerie uitgevoerd: het ontbreken van een oudercommissie is de meest voorkomende overtreding in de GGD rapportages. Ook Kids Wonderworld2 b.v.  heeft helaas niet op elke vestiging een oudercommissie. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft uitgebreid aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van alternatieve ouderraadpleging, zodat organisaties die geen ouders bereid vinden om in de oudercommissie zitting te nemen, toch voldoen aan de eis van adviesrecht van ouders. Een en ander heeft geresulteerd in de mogelijkheid van alternatieve ouderraadpleging voor kleinere organisaties.

Kids Wonderworld2 b.v. licht actief de oudercommissie in over de nieuwe adviserende rol en  de alternatieve ouderraadpleging .

Kids Wonderworld2 b.v. voldoet aan de alternatieve  ouderraadpleging,  door de ouders van de vestigingen zonder OC via onze site op de hoogte te stellen van de vergadermomenten van de bestaande OC’s  zodat zij hier bij aan kunnen sluiten. Daarnaast vraagt  Kids Wonderworld2 b.v.  minimaal 1 x per jaar d.m.v. een korte enquête advies aan alle ouders over de volgende zaken;

  • de kwaliteit van de opvang (met betrekking tot de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding
  • veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • regelingen inzake de behandeling van klachten
  • wijzigingen van de prijs van kinderopvang

Tevens informeren wij u direct als er een inspectierapport is opgesteld door de GGD.

Mochten er tussendoor onderwerpen aan de orde komen waarop u adviesrecht heeft, dan zullen wij u hierbij betrekken.

Bij de locaties van Kids Wonderworld die wel een oudercommissie hebben is er een oudercommissie reglement  en er worden regelmatig vergaderingen gehouden. De oudercommissies van KDV Dribbel, De Wereld,  hebben er voor gekozen om gezamenlijk te vergaderen. In die gezamenlijke vergaderingen komen in ieder geval de verschillende vestigingen afzonderlijk aan de orde. Verder wordt er gesproken over de ontwikkelingen binnen de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. De financiën, wisselingen in personele samenstelling, wensen omtrent inrichting van de vestigingen en het speelgoed voor de kinderen. Ook aan het activiteitenprogramma wordt aandacht besteed. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter.
Natuurlijk houdt de oudercommissie ook oog op de naleving van de regels, het oordeel van de GGD en op de manier waarop de instelling wordt gerund.

De leden van de oudercommissie:

De leden van al de KDV’s en BSO’s vergaderen gezamenlijk.

– Kinderdagverblijf Dribbel: Mvr. S. Veldhuizen-File, Mevr. W. Blankendaal & Mevr. F. van den Hartog.

De voorzitter van de oudercommissie is Mevr. S. Veldhuizen-File.

De agenda van de oudercommissies van de KidswonderWorld kinderdagverblijven voor 2016/2017 ziet er alsvolgt uit:

  • Oudercommissievergadering Dribbel // 23 mei 2017 // 18.30u – 20.00u // locatie: kinderdagverblijf  Dribbel
  • Oudercommissievergadering Dribbel // 14 december 2017 // 18.30u – 20.00u // locatie: kinderdagverblijf  Dribbel

Notulen

De notulen van de verschillende vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen in te zien.  In de centrale hal van alle locaties staat er een map oudercommissie.

Ouderbetrokkenheidsavonden

Daarnaast organiseert de oudercommissie samen met de locatiemangers een aantal ouderbetrokkenheidsavonden. De data van deze avonden vind u net als de vergaderdata Oudercommissie  in de Agenda.

Interesse om deel uit te maken van de oudercommissie?

Heeft u interesse om deel uit te maken van de oudercommissie? Wilt u ook gebruik maken van uw recht op inspraak in belangrijke beleidszaken, meld u dan ook aan voor de oudercommissie! Vul het Aanmeldingsformulier Oudercommissie in en stuur het per email naar info@kidswonderworld.nl.