Kamer stemt in met personenregister voor medewerkers in de kinderopvang

Geplaatst op 16 september 2015

Vandaag is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een voorstel van minister Asscher om gegevens van alle personen die werkzaam zijn in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk te verwerken in een register.

Doel is vanaf mei 2016 alle personen die op basis van de Wet kinderopvang over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten beschikken, continu te screenen op strafbare feiten. Hiermee wordt de veiligheid van (zeer) jonge kinderen vergroot. Het wetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer aangeboden.

Signaal voor strafbare feiten

De Amsterdamse zedenzaak was de directe aanleiding om de screening van personen die in de kinderopvang werken aan te scherpen. Sinds 1 maart 2013 worden de huidige medewerkers in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk continu gescreend op strafbare feiten. Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gecontroleerd of personen die werken in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Als een medewerker op basis van het nieuwe strafbare feit mogelijk een bedreiging vormt voor de veiligheid van de opgevangen kinderen, gaat er via de toezichthouder een signaal naar de werkgever. Wanneer de medewerker vervolgens geen nieuwe VOG krijgt is dat reden voor ontslag omdat zonder geldige VOG niet mag worden gewerkt in de kinderopvang. In twee jaar tijd, van 1 maart 2013 tot 1 maart 2015, zijn er 140 van deze signalen verzonden. In bijna alle gevallen heeft een signaal ertoe geleid dat de persoon niet meer in contact staat met de opgevangen kinderen.

Medewerkers moeten zich actief inschrijven

Voor continue screening is een lijst nodig met de te screenen personen. Een dergelijke lijst is niet beschikbaar in de kinderopvang. Om de gegevens van de medewerkers in beeld te krijgen, wordt momenteel gebruik gemaakt van bestaande gegevensbestanden. Deze bestanden zijn echter niet altijd volledig en actueel. Ook zijn er van stagiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten en zelfstandigen geen gegevensbestanden, zodat zij buiten de screening vallen. Door de invoer van een register, waarin medewerkers zich actief moeten inschrijven, is het mogelijk om alle medewerkers die een VOG moeten hebben blijvend en volledig continu te screenen. Inschrijving in het personenregister is een voorwaarde om te mogen werken in de kinderopvang.

Het wetsvoorstel leidt daarnaast tot aanpassing van de regels rondom de VOG waardoor de lasten voor de kinderopvangsector afnemen. Zo zal een medewerker niet meer steeds bij wisseling van werkgever een nieuwe VOG hoeven aan te vragen en zal de werkgever de VOG van de medewerkers niet meer in zijn administratie hoeven op te nemen.

Meertalige buitenschoolse opvang

Tevens maakt dit wetsvoorstel het mogelijk meertalige buitenschoolse opvang aan te bieden.
Met deze wijziging sluit de buitenschoolse opvang aan bij de ontwikkeling van het primair onderwijs. Het aanbod van toegestane talen voor kinderen in dezelfde leeftijdsgroep in het primair onderwijs en in de buitenschoolse opvang, wordt hiermee gestroomlijnd. Ook wordt tegemoet gekomen aan de wensen van ouders. Een groeiend aantal ouders ziet graag dat hun kind op een jonge leeftijd in aanraking komt met een vreemde taal, met name het Engels.